LÄHELTÄ PITI -TILANTEIDEN ILMOITTAMINEN

Läheltä piti -tilanteella tarkoitetaan vaaratilannetta, jossa tapaturman sattuminen on ollut lähellä, mutta henkilövahingoilta on vältytty. Esim. työntekijä meinasi kompastua lattialla lojuviin letkuihin. Läheltä piti –tilanteet ja kaikki työtapaturmat, lievätkin, ilmoitetaan tällä lomakkeella työsuojelutoimikunnalle. Ilmoita myös suoraan esimiehelle jos tilanne vaatii välittömiä toimia turvallisuuden parantamiseksi. 

Työsuojelutoimikunta huolehtii siitä, että tilanteet arvioidaan ja tutkitaan sekä mietitään keinot, joilla vastaavat tilanteet ehkäistään tulevaisuudessa. 

Varsinaiset työtapaturmat joissa on tapahtunut henkilövahinko selvitetään heti. Henkilölle järjestetään välittömästi ensiapua ja tarvittaessa toimitetaan lääkärin hoitoon. Esimiehelle on tehtävä ilmoitus välittömästi. Tapaturmasta tehdään myös ilmoitus vakuutusyhtiölle vakuutusyhtiön vaatimilla lomakkeilla.

 

Selvittäminen ja tutkiminen

Tarkoituksena on löytää ne työolosuhteissa, toimintakäytänteissä, ohjeistuksissa sekä suunnittelussa ja organisoinnissa olevat tekijät, joiden korjaamisella ja kehittämisellä pystytään tapaturmat ehkäisemään. Tutkinnassa ei etsitä syyllisiä, vaan keskitytään tekijöihin, jotka ovat olleet vaikuttamassa ko. tapahtumien syntyyn.

Tutkinnassa haetaan vastauksia kysymyksiin:

  • Mitä, missä, miten ja miksi tapahtui?

Riittävän pitkälle menevä takautuvien tapahtumien selvittäminen on todella tärkeää, jotta päästään aiheuttajien alkusyihin käsiksi ja niitä korjaamaan.

  • Läheltä piti silmätapaturma->työntekijä ei käyttänyt silmäsuojaimia-> suojain oli mennyt rikki->työntekijä ei hankkinut uutta, koska esimies ei ollut paikalla antamassa hankintalupaa->esimies oli lomalla->sijaistaminen?


Tapahtumien selvittäminen ja tutkinta tulisi toteuttaa mahdollisimman pian tapahtumisen jälkeen. Tutkinta tulee suorittaa työsuojelutoimikunnan johdolla ja siihen tulisi osallistua ainakin esimiehen sekä niiden henkilöiden, jotka olivat osallisena tai silminnäkijöinä tapahtumassa. 

Oheinen lomake toimii Hakliftilla tutkinnan lähtökohtana. Kirjaa siihen tiedot niin tarkasti kuin mahdollista, jotta tutkinnassa on helppo haastatella asianosaiset ja tutkia vaaran paikka/laitteet/työvälineet. Täytä lomake mahdollisimman pian läheltä piti tilanteen jälkeen, jotta asia on tuoreessa muistissa.

 

LOMAKE

[hubspot]